Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu TRIDER

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej „Użytkownicy”) z usług interaktywnych (dalej „Usługi”) świadczonych przez Usługodawcę za pomocą serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.trider.pl (dalej: „Serwis TRIDER”, „Serwis”, „TRIDER”).

 2. Usługodawcą jest NETCOM Krzysztof Wacnik zarejestrowana w Polsce, z siedzibą w Łańcucie, Wysoka 174a, wpisana do CEIDG (dalej jako "NETCOM").

 3. Z serwisu TRIDER mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 5. Świadczenie usług przez TRIDER polega na umożliwieniu zarejestrowanym Użytkownikom korzystania z serwisu TRIDER stanowiącego platformę do zawierania pomiędzy Użytkownikami (Odbiorcami i Dostawcami) umów sprzedaży produktów sprzedawanych w punktach sprzedaży detalicznej oraz zamieszczania informacji branżowych.

 6. TRIDER świadczy na rzecz zarejestrowanych Użytkowników następujące usługi:

 1. Usługi świadczone dla Odbiorców

 • Prezentacja informacji o produktach dostępnych u dostawców w oferowanych przez nich dla odbiorcy cenach

 • Wyszukiwanie produktów i ofert dostawców

 • Składanie zamówień

 • Przekazywanie zamówień do wybranego dostawcy

 • Historia zamówień i podgląd stanu realizacji zamówień

 • Prezentacja ofert i informacji partnerów serwisu TRIDER

 • Przydzielanie dostępu dla pracowników odbiorców

 • Otrzymywanie newslettera

 • Administracja użytkownikami platformy (zakładanie, zawieszanie)

 1. Usługi świadczone dla Producentów

 • Umieszczanie informacji o promocjach dostępnych u dostawców

 • Raporty złożonych zamówień

 • Administracja użytkownikami platformy (zakładanie, zawieszanie)

 • Prezentacja ofert i informacji partnerów

 1. Usługi świadczone dla Dostawców

 • Administracja użytkownikami serwisu (zakładanie, zawieszanie)

 • Wprowadzanie ofert dla odbiorców

 • Odbieranie i drukowanie zamówień

 • Zmiana statusów zamówień

 • Raporty odebranych zamówień

 1. TRIDER nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych w ramach Serwisu (oferującym produkty, składającym zamówienie). Stronami takich umów mogą być wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy Serwisu TRIDER (Dostawcy i Odbiorcy).

 2. Korzystanie z usług oferowanych w serwisie TRIDER oraz rejestracja w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na warunki sformułowane w niniejszym Regulaminie, oraz związanie nim każdorazowo w przypadku podjęcia korzystania z Serwisu.

 3. Dostęp do usług oferowanych w Serwisie określonych w pkt 1.6. mają tylko zarejestrowani Użytkownicy Serwisu.

 4. Użytkownicy serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

 5. TRIDER zaleca zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przy rozpoczęciu korzystania z Serwisu.

 6. TRIDER nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z usług oferowanych w Serwisie Użytkownik winien mieć możliwość dostępu do stanowiska komputerowego, posiadającego dostęp do Internetu.

 7. TRIDER nie świadczy usług związanych z przeprowadzaniem rozliczeń finansowych pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

 8. TRIDER zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji opcji Serwisu ze względów natury prawnej lub technicznej, w tym:

 1. względów ochrony prywatności, danych, lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu;

 2. trudności technicznych związanych z działalnością Serwisu lub Internetu. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za niedostępność serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz z powodu nieprzewidzianych okoliczności.

 1. TRIDER zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w dowolnym momencie, z dowolnych przyczyn. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych następuje z chwilą rejestracji w Systemie, chyba że TRIDER i Użytkownik zawrą indywidualną umowę w tym przedmiocie.

 3. Kwestię odpłatności korzystania z Serwisu regulują indywidualne umowy pomiędzy NETCOM a Użytkownikiem.

 1. Członkostwo i rejestracja w Serwisie

  1. W celu pełnego korzystania z Serwisu niezbędne jest dokonanie rejestracji i założenie konta Użytkownika serwisu (dalej: „Konto”) oraz aktywacji Konta przez NETCOM.

  2. Rejestracji dokonuje właściciel lub osoba wskazana przez właściciela wypełniając formularz rejestracji.

  3. Osoba korzystająca z serwisu, która dokonała prawidłowo rejestracji w Serwisie określana jest jako Użytkownik.

  4. Użytkownikami Serwisu mogą być wyłącznie podmioty posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe lub mające siedzibę na terytorium Polski.

  5. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając prawdziwe, dokładne i aktualne dane..

  6. Aktywacja konta w serwisie TRIDER następuje po pozytywnej weryfikacji przez NETCOM a w przypadku Dostawcy i Producenta po podpisaniu umowy.

  7. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco dokonywać aktualizacji podanych podczas rejestracji danych w przypadku ich zmiany. TRIDER nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Użytkowników nieprawdziwych danych lub braku ich aktualizacji.

  8. Użytkownik zobowiązuje się zachować swoje hasło w ścisłej tajemnicy oraz ponosi odpowiedzialność ze wszelkie konsekwencje użycia swojego hasła przez osoby trzecie. Transakcje (informacje, zamówienia itd.) dokonane przy pomocy loginu i hasła Użytkownika traktowane są jako dokonane przez Użytkownika.

  9. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika podczas rejestracji dane wprowadzają w błąd, są niekompletne, lub nieścisłe TRIDER upoważniony jest do usunięcia jego konta i anulowania rejestracji. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wynikające z utraty członkostwa w serwisie.

  10. W przypadku stwierdzenia, że dane jego konta (login, hasło) są bezprawnie wykorzystywane przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło do konta, oraz zweryfikować transakcje dokonane z wykorzystaniem jego loginu i hasła. W przypadku stwierdzenia niezgodności Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania TRIDER za pomocą wskazanego adresu e-mail pomoc@trider.pl

  11. Ze względów bezpieczeństwa lub innych istotnych względów organizacyjnych lub technicznych TRIDER może żądać od Użytkowników zmiany hasła lub innych informacji wykorzystywanych dla uzyskania dostępu do Serwisu.

  12. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wykorzystania wszelkich środków uznanych za konieczne do zweryfikowania jego tożsamości.

  13. Niedopuszczalne jest korzystanie w Serwisie z kont innych Użytkowników lub odstępowanie swojego konta innym osobom.

  14. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp TRIDER do informacji zgromadzonych na Koncie m.in. w celu weryfikacji ewentualnych naruszeń regulaminu lub przepisów prawa.

 1. Polityka prywatności w Serwisie

  1. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na dysponowanie przez Usługodawcę danymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Usługodawca posługuje się plikami typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia że Konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawne Login i Hasło do Konta.

  3. TRIDER zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o Użytkowniku organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim dane Użytkownika mające charakter danych osobowych nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez jego zgody.

  4. Przetwarzanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym mających charakter danych osobowych, następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  5. TRIDER za pomocą poczty elektronicznej przesyła Użytkownikom informacje o treściach umieszczanych w Serwisie oraz innych kwestiach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Serwisu i zmianach w Regulaminie. Informacje te będą przesyłane na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w formie newslettera tak długo jak aktywne jest jego Konto.

  6. Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

  7. W celu uzyskania informacji odnośnie polityki prywatności, przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zmiany lub uaktualnienia uprzednio przekazanych danych Użytkownik może skontaktować się z TRIDER używając poczty elektronicznej.

  8. Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z Serwisu lub które otrzymał od Usługodawcy lub innego Użytkownika (wliczając w to m.in. użycie adresów poczty elektronicznej dla celów "spammingu" lub prześladowania) do celów innych niż określone w niniejszym Regulaminie.

  9. Bez uprzedniej zgody TRIDER niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji dostępnych wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu.

 1. Zawieranie umów sprzedaży z wykorzystaniem Serwisu

  1. Serwis TRIDER umożliwia Użytkownikom (Dostawcom i Odbiorcom) zawieranie umów sprzedaży dotyczących produktów sprzedawanych za pośrednictwem serwisu.

  2. Umowy dotyczące produktów mogą być zawierane wyłącznie pomiędzy Dostawcami i Odbiorcami. TRIDER nie jest stroną takich umów, nie oferuje użytkownikom produktów, nie jest też pośrednikiem (np. agentem) przy zawieraniu takich umów. TRIDER stawia tylko do dyspozycji Użytkowników platformę, pozwalającą im dokonywać transakcji (Serwis TRIDER).

  3. Producenci mogą zamieszczać w ramach Serwisu informacje dotyczące produktów dostępnych u Dostawców. Informacje produktach zamieszczane przez Producentów nie stanowią oferty sprzedaży tych produktów w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  4. W ramach Serwisu Odbiorcy mogą składać zamówienia dotyczące produktów.

  5. Dostawca jest zobowiązany do codziennego sprawdzania zamówień składanych przez Odbiorców w ramach Serwisu.

  6. Dostawca jest zobowiązany przyjąć i realizować zamówienia złożone przez Odbiorców w Serwisie.

  7. Dostawca zobowiązany jest realizować zamówienia Odbiorców zgodnie z ich treścią.

  8. Dostawca może odrzucić prawidłowo złożone przez Odbiorcę zamówienie tylko w przypadku zaległości finansowych danego Odbiorcy lub przekroczenia przez Odbiorcę limitu udzielonego mu, na podstawie odrębnego porozumienia, przez Dostawcę kredytu kupieckiego. W takim przypadku Dostawca wskazuje przyczynę odrzucenia zamówienia.

  9. Dostawca realizuje zamówienie Odbiorcy niezwłocznie, chyba, że termin realizacji został określony inaczej w szczegółach zamówienia.

 1. Zasady korzystania z serwisu oraz eliminacja nadużyć

  1. Serwis powinien być używany przez Użytkowników dla celów, o których mowa w punkcie 1.5. powyżej. Oznacza to, że Użytkownicy nie mogą:

 1. korzystać z Serwisu dla jakichkolwiek innych celów;

 2. wprowadzać do Serwisu jakichkolwiek materiałów lub korzystać z niego w inny sposób, dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, reklamy lub handlu, w zakresie wykraczającym poza przewidziany w regulaminie;

 3. korzystać z dostępu do Serwisu, lub gromadzonej za jego pośrednictwem informacji dla celów wysyłki nie zamówionej informacji handlowej (spamu).

  1. Niedozwolonym jest korzystanie z usług TRIDER w celu naruszającym obowiązujące prawo.

  2. Wyłącznie Użytkownicy są odpowiedzialni za zgodność ich działań w ramach serwisu z obowiązującym prawem.

  3. Użytkownikom nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. Ponadto, zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników działań mogących wywrzeć skutek w postaci przerwania lub zaburzeń w funkcjonowaniu Serwisu.

  4. TRIDER zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odmowy dostępu któregokolwiek z Użytkowników dostępu do Serwisu, lub jego części, jeżeli zachowanie Użytkownika stanowi naruszenie Regulaminu. Podmiot, którego zawieszenie lub odmowa dotyczy nie może dokonać powtórnej rejestracji lub korzystać z Serwisu bez uprzedniej zgody TRIDER.

  5. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane w serwisie lub z użyciem Serwisu dokonywane z użyciem wybranego przez siebie loginu i hasła.

  6. Użytkownik odpowiedzialny jest za to, że żaden materiał przesłany przez niego do Serwisu, jak również żadne działanie lub wysłana wiadomość będące w związku z Serwisem, nie będzie:

 1. stanowić naruszenia praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek przedsiębiorstwa,

 2. stanowić naruszenia obowiązującego prawa, w tym przepisów karnych;

 3. nosić znamiona działań obraźliwych, grożących, naruszających przyjęte normy obyczajowe, dopuszczającego się obrazy uczuć religijnych, o charakterze pornograficznym, fałszywych niewiarygodnych lub wprowadzających w błąd.

  1. Każdy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że TRIDER uprawniony jest do wycofania z Serwisu jakiegokolwiek materiału, co do którego, bazując na własnych źródłach informacji lub opierając się na doniesieniach Użytkowników lub innych osób lub organów stwierdzono, że może on stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu. Niemniej każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że TRIDER nie prowadzi kontroli materiałów wprowadzanych przez Użytkowników do Serwisu.

  2. TRIDER informuje, że wszelkie dostrzeżone przypadki ewentualnych nadużyć mogą być zgłaszane za pomocą wskazanego adresu e-mail: pomoc@trider.pl

 1. Odpowiedzialność TRIDER

  1. TRIDER odpowiada za prawidłowe działanie wszystkich funkcjonalności Serwisu, w szczególności za prawidłowe ukazywanie się informacji o produktach oraz za przekazywanie złożonych zamówień do wskazanych Dostawców.

  2. TRIDER informuje, że nie kontroluje, ani nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą lub odpowiedni dobór materiałów dostępnych w Serwisie wprowadzonych do niego przez Użytkowników.

  3. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że TRIDER zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.

  4. W przypadku, gdy osoba trzecia korzysta z konta Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność za jej czyny bez względu na to, czy była ona upoważniona, by zyskać dostęp do konta ponosi Użytkownik i w tym zakresie zobowiązuje się on zrekompensować TRIDER ewentualne szkody wynikające w jakikolwiek sposób z wykorzystania dostępu do konta Użytkownika przez osobę trzecią, a także zabezpieczyć TRIDER przed takimi przypadkami.

  5. TRIDER nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami przez niego niezawinionymi.

  6. Użytkownicy Serwisu odpowiadają za szkody TRIDER związane z koniecznością zadośćuczynienia roszczeniom osób trzecich wynikających z naruszenia obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez Użytkownika.

  7. TRIDER nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku: działania siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, sporu pracowniczego, przepisów prawa, zaniedbania lub braku działania ze strony władz, awarii usług telekomunikacyjnych lub jakichkolwiek opóźnień bądź awarii spowodowanych przez osoby trzecie. W takich przypadkach TRIDER zastrzega sobie prawo do anulowania lub zawieszenia swoich usług bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

  8. TRIDER nie ponosi odpowiedzialności za awarie sprzętu Użytkownika lub oprogramowania, z którego korzysta, bez względu na jego lokalizację i miejsce administracji, które mogą uniemożliwić funkcjonowanie jego usług TRIDER, lub kontaktowanie się Użytkownika z Serwisem.

  9. TRIDER nie odpowiada za treść informacji o produktach, braki asortymentowe oraz terminy realizacji zamówień przez Dostawców. TRIDER nie odpowiada ponadto za właściwe wykonanie umowy sprzedaży zawartej za pomocą Serwisu.

  10. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za zgodność swoich działań podejmowanych w ramach Serwisu z obowiązującym prawem.

 1. Własność intelektualna

  1. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do Serwisu lub w nim wykorzystane, inne niż materiały wniesione do Serwisu przez Użytkowników, stanowią przedmiot praw wyłącznych TRIDER. Nikt nie może kopiować, rozpowszechniać, prezentować publicznie lub sporządzać jakichkolwiek utworów zależnych na podstawie Serwisu lub jakichkolwiek innych materiałów uzyskanych z Serwisu bez uzyskania uprzedniej zgody TRIDER lub Użytkowników, od których materiały pochodzą.

  2. Nadsyłając lub samodzielnie wprowadzając jakiekolwiek materiały do Serwisu Użytkownicy:

 1. oświadczają, że są do tego w pełni uprawnieni;

 2. udzielają TRIDER niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji (z prawem udzielania sublicencji) na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie, publiczną prezentacje i tworzenie utworów zależnych z tych materiałów wyłącznie w celu ich przetwarzania i wyświetlania w Serwisie i przez Serwis, stosownie do niniejszego regulaminu;

 3. wyrażają zgodę na adaptację takich materiałów w procesie korzystania z nich w ramach serwisu przez TRIDER, a w konsekwencji - zgodę na niewykonywanie ich praw osobistych w szczególności zaniechanie wskazywania ich jako autorów wymienionych materiałów.

  1. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy do celów innych niż te ściśle związane z korzystania z Serwisu w sposób określony niniejszym Regulaminem.

 1. Postępowanie reklamacyjne

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług w Serwisie należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej reklamacje@trider.pl

  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko (nazwę) i login składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

  3. Reklamacje rozpatrywane będą przez TRIDER niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu.

  4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji podmiot składający reklamację poinformowany zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub listownie na adres podany w reklamacji.

 1. Postanowienia końcowe

  1. TRIDER zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków z niniejszego regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik Serwisu nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone w Serwisie w postaci zamieszczenia zmienionej wersji Regulaminu. Użytkownicy zostaną ponadto o zmianie powiadomieni przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy rejestracji.

  4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

  5. TRIDER może zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika i odmówić dalszego świadczenia usług, jeżeli Użytkownik naruszy warunki niniejszego regulaminu lub jeżeli Usługodawca poweźmie przekonanie, iż działania Użytkownika mogą spowodować powstanie odpowiedzialności prawnej Użytkownika, TRIDER lub osób trzecich.

  6. Do oceny praw i obowiązków TRIDER oraz osób korzystających z Serwisu zastosowanie znajduje prawo polskie.

  7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem i korzystaniem z Serwisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby NETCOM.

  8. Użytkownik, który nie zawarł z Usługodawcą indywidualnej umowy o korzystanie z Serwisu, może w każdym czasie rozwiązać umowę z NETCOM, wysyłając swe oświadczenie w tym przedmiocie na adres biuro@trider.pl. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że dotychczas złożone oświadczenia (np. zamówienia) pozostają wiążące.